women Some men claim that women belong in the kitchen.

women, warwomen4chan, women