4chan, women How does /b/ get its women?

4chan, women4chan, internet, women4chan, women