nonsense We don't have time to explain.

animalsnonsensenonsense