pokemon I don't know how to tell you this...

pokemonpokemon